Lög

Lög fyrir Dansfélag Reykjavíkur

1. grein
Félagið heitir Dansfélag Reykjavíkur, skammstafað DR, og er aðsetur þess í Reykjavík. Félagið er aðili að ÍBR, DSÍ og ÍSÍ og því háð lögum, reglum og samþykktum íþróttahreyfingarinnar.

2. grein
Markmið félagsins er að iðka samkvæmisdans sem íþrótt, efla áhuga á þeirri íþrótt og stuðla að bættri aðstöðu til iðkunar hennar.

3. grein
Félagið er öllum opið. Kjörgengi og atkvæðisrétt hafa þeir félagsmenn sem náð hafa 16 ára aldri og hafa fullgilt félagsskírteini. Á aðal- og félagsfundum getur enginn félagsmaður farið með meira en tvö atkvæði fyrir utan sitt eigið og skal það vera samkvæmt skriflegu umboði viðkomandi félagsmanna.

4. grein
Árgjald félagsins skal ákveðið á aðalfundi ár hvert. Gjalddagi félagsgjalds er 1. janúar.

5. grein
Greiði félagsmaður ekki félagsgjöld fyrir 1. mars sama ár , skal setja hann á skrá yfir óhlutgenga félaga, er ekki hafa leyfi til að keppa fyrir hönd félagsins, hafa ekki atkvæðisrétt á fundum þess og eru ekki kjörgengir í stjórn og nefndir.

6. grein
Stjórn félagsins skipa 5 menn: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Stjórnin skal kosin á aðalfundi, þannig: Formaður til eins árs og 2 stjórnarmenn til tveggja ára. Ennfremur skal kjósa 2 varamenn og 2 skoðurnarmenn, til eins árs í senn. Ef fram koma tillögur um fleiri stjórnarmenn en kjósa á, skal stjórnarkjör vera skriflegt.

7. grein
Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum. Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til funda. Stjórnin getur enga fullnaðarákvörðun tekið, nema meirihluti stjórnar séu henni fylgjandi. Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu, álíti hún framkomu þeirra félaginu til vansa. Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

8. grein
Reikningar félagsins miðast við áramót.

9. grein
Aðalfund skal halda ár hvert, eigi síðar en 15. apríl . Til aðalfundar skal boða með minnst 10 daga fyrirvara og er hann lögmætur sé löglega til hans boðað, án tillits til þess hversu margir mæta. Á aðalfundi skal kjósa fundarstjóra og fundarritara. Á aðalfundi skulu mál tekin fyrir í þeirri röð, sem hér segir:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. Reikningar bornir undir atkvæði.
4. Lagðar fram tillögur að breytingum laga félagsins, ef um er að ræða.
5. Ákvörðun árgjalda.
6. Kosning formanns, stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna, samkv. 6. grein laga félagsins.
7. Önnur mál.
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum allra mála.

10. grein
Lögum þessum má breyta á aðalfundi og nægir einfaldur meirihluti fundarins til þess að lagabreyting sé lögleg. Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn félagsins fyrir 1. mars og skal þeirra getið í fundarboði.

11. grein
Aukaaðalfund skal kalla saman með að minnsta kosti 10 daga fyrirvara:
a) Eftir ákvörðun aðalfundar.
b) Ef 3/4 hlutar stjórnar félagsins samþykkir það.
c) Þegar a.m.k. helmingur félaga óskar þess.
Á aukaaðalfundi verða aðeins tekin fyrir mál, sem tilgreind eru í fundarboði.

12. grein
Félagsfundi skal boða svo oft, sem stjórnin ákveður eða skrifleg ósk kemur frá eigi færri en 10 félagsmönnum. Félagsfundi skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara og skal fundarefnis getið í fundarboði. Á félagsfundum skal kjósa fundarstjóra er stjórnar fundi og fundarritara, sem heldur fundargerð. Einfaldur meirihluti fundarins nægir til að samþykktir og breytingar á reglugerðum verði löglegar. Á félagsfundum er ekki hægt að breyta lögum félagsins. Heimilt er að hafa fundargerðir í þar til gerðum lausblaðamöppum.

Þannig breytt og samþykkt á aukaaðalfundi 9. júlí 2007.

Samþykkt á stjórnarfundi 6. apríl 1995 og framhaldsstofnfundi 30. apríl 1995.

Breyt. á aðalfundi 27. mars 1996.
Breyt. á aðalfundi 25. febrúar 1997.
Breyt. á aðalfundi 8. mars 1999.
Breyt. á aðalfundi 6.apríl 2000.